Friesland - Uitwellingerga

pagina 1 van de 1

Steden

 • Abbega (1)
 • Achlum (19)
 • Afsluitdijk (2)
 • Akkerwoude (10)
 • Akkrum (86)
 • Akmarijp (1)
 • Allerdsoog (1)
 • Allingawier (2)
 • Altenburg (1)
 • Anjum (26)
 • Appelscha (250)
 • Arum (58)
 • Augustinusga (31)
 • Baard (1)
 • Baarnburgum (1)
 • Baburen (1)
 • Baijum (1)
 • Bakhuizen (11)
 • Bakkeveen (46)
 • Balk (108)
 • Ballum (1)
 • Beers (3)
 • Beerta (1)
 • Beetgum (6)
 • Beetgumermolen (3)
 • Beets (1)
 • Beetsterzwaag (124)
 • Beetsum (1)
 • Beneden Knijpe (1)
 • Benedenknijpe (2)
 • Bergum (74)
 • Bergumerdam (1)
 • Berlikum (33)
 • Birdaard (5)
 • Blauwhuis (18)
 • Blesse (1)
 • Blija (7)
 • Boijl (2)
 • Boksum (2)
 • Bolsward (146)
 • Boornbergum (12)
 • Boornzwaag (1)
 • Boven Knijpe (3)
 • Boyl (4)
 • Bozum (5)
 • Breezand (1)
 • Britsum (7)
 • Broek (3)
 • Broeksterwoude (4)
 • Buitenpost (46)
 • Buren (1)
 • Burgwerd (6)
 • Burum (7)
 • Dantumawoude (6)
 • De Hoeve (1)
 • Deersum (2)
 • Deinum (5)
 • Delfstrahuizen (3)
 • Dijksterburen (2)
 • Dokkum (241)
 • Donkerbroek (25)
 • Drachten (253)
 • Drachtster Compagnie (1)
 • Driehoek (1)
 • Driesum (16)
 • Drogeham (19)
 • Dronrijp (9)
 • Dursum (1)
 • Duurswoude (18)
 • Duurswoude Wijnjeterp (4)
 • Duurswoude-Wijnjeterp (4)
 • Eanawâld (1)
 • Easterein (11)
 • Easthim (3)
 • Echten (6)
 • Echtenerbrug (22)
 • Edens (2)
 • Ee (34)
 • Eenum (1)
 • Eernewoude (30)
 • Eerwerd (1)
 • Eestrum (16)
 • Eethen (1)
 • Elslo (1)
 • Elsloo (2)
 • Engwierum (7)
 • Enumatil (1)
 • Exmorra (8)
 • Fastrum (1)
 • Feerwerd (1)
 • Ferwerd (39)
 • Ferwoude (8)
 • Finkum (5)
 • Fochteloo (2)
 • Follega (1)
 • Folsgare (3)
 • Franeker (242)
 • Frederiksoord (4)
 • Friesche (1)
 • Friesland (3)
 • Gaast (4)
 • Gaastmeer (6)
 • Galama Dammen (3)
 • Garijp (32)
 • Gauw (2)
 • Genum (3)
 • Gerkesklooster (24)
 • Giekerk (15)
 • Goënga (1)
 • Goengahuizen (7)
 • Goingarijp (2)
 • Gorngarijp (1)
 • Gorredijk (176)
 • Goutum (7)
 • Grouw (253)
 • Hallum (61)
 • Hanenburg (2)
 • Hantum (2)
 • Hantumhuizen (2)
 • Hardegarijp (18)
 • Harich (6)
 • Harkstede (1)
 • Harlingen (286)
 • Hartwerd (2)
 • Haulerwijk (132)
 • Hauwert (1)
 • Heeg (74)
 • Heerenveen (211)
 • Heidenschap (2)
 • Hemelum (24)
 • Hemrik (9)
 • Herbayum (1)
 • Hiaure (1)
 • Hichtum (7)
 • Hidaard (1)
 • Hijlaard (5)
 • Hijum (2)
 • Hindeloopen (240)
 • Hogebeintum (3)
 • Hogestreek (1)
 • Holwerd (8)
 • Holwierde (1)
 • Hommerts (4)
 • Hoogzand (1)
 • Hoornsterzwaag (2)
 • Huins (1)
 • Huizen (4)
 • Huizum (6)
 • Idsegahuizen (1)
 • IJlst (71)
 • IJsbrechtum (2)
 • Irnsum (12)
 • Irsum (1)
 • Janum (3)
 • Jellum (1)
 • Jelsum (6)
 • Jislum (1)
 • Jorwerd (5)
 • Joure (38)
 • Jouswier (3)
 • Jouwe (24)
 • Jubbega (10)
 • Jutrijp Hommers (1)
 • Kûbaerd (1)
 • Kimswerd (2)
 • Klederdracht (49)
 • Kollum (121)
 • Kollumerpomp (1)
 • Kollumerzwaag (7)
 • Kooten (2)
 • Kootsermolen (2)
 • Kootstertille (5)
 • Kornwerd (1)
 • Kornwerderzand (13)
 • Kortehemmen (10)
 • Kortezwaag (6)
 • Koudum (46)
 • Kubaard (2)
 • Langezwaag (1)
 • Langsmeer (1)
 • Langweer (40)
 • Langweerder (2)
 • Langweerderwielen (1)
 • Leeuwarden (734)
 • Lemmer (185)
 • Lichtaard (1)
 • Lioessens (3)
 • Lippenhuizen (14)
 • Lollum (10)
 • Longerhouw (3)
 • Lutkewierum (2)
 • Makkinga (3)
 • Makkum (24)
 • Mantgum (4)
 • Marrum (11)
 • Marssum (19)
 • Menaldum (23)
 • Metslawier (8)
 • Midlum (2)
 • Mildam (2)
 • Minnertsga (28)
 • Molkwerum (2)
 • Morra (5)
 • Munnekeburen (4)
 • Munnekezijl (2)
 • Murmerwoude (15)
 • Nes (3)
 • Niawier (6)
 • Nieuwebildtdijk (1)
 • Nij Beets (6)
 • Nijega (3)
 • Nijehorne (3)
 • Nijemardum (1)
 • Nijemirdum (11)
 • Nijetrijne (2)
 • Nijholtpa (2)
 • Nijkerk (1)
 • Nijland (9)
 • Noordbergum (6)
 • Noordwolde (13)
 • Oenkerk (7)
 • Offingawier (1)
 • Oldeberkoop (7)
 • Oldeboorn (6)
 • Olterterp (18)
 • Oosterbierum (7)
 • Oosterend (17)
 • Oosterlittens (7)
 • Oostermeer (26)
 • Oosternijkerk (2)
 • Oosterwierum (2)
 • Oosterwold (1)
 • Oosterwolde (82)
 • Oosterzee (4)
 • Oosthem (5)
 • Oosthum (2)
 • Oostmahorn (4)
 • Oostum (1)
 • Oostwold (4)
 • Oothem (2)
 • Opeinde (8)
 • Oppenhuizen (6)
 • Oranjewoud (37)
 • Ouddeel (1)
 • Oude Bildtzijl (4)
 • Oude Leije (1)
 • Oudega (34)
 • Oudehaske (4)
 • Oudemirdum (29)
 • Oudeschoot (16)
 • Oudkerk (9)
 • Ouwster Neyega (1)
 • Ouwsterhaule (2)
 • Paesens (3)
 • Parrega (6)
 • Peperga (5)
 • Piaam (3)
 • Pijperkerk (1)
 • Pingjum (6)
 • Randstede (1)
 • Rauwerd (5)
 • Reitsum (1)
 • Reuwerd (1)
 • Ried (2)
 • Rijperkerk (6)
 • Rijs (8)
 • Rinsumageest (4)
 • Roodhuis (4)
 • Roodkerk (1)
 • Roordahuizen (1)
 • Roordahuizum (11)
 • Rotsterhaule (1)
 • Rottevalle (6)
 • Ruigehuizen (1)
 • Scharnegoutum (4)
 • Scharsterbrug (4)
 • Scherpenzeel (1)
 • Schettens (7)
 • Schierstins (1)
 • Schingen (1)
 • Schraar (1)
 • Schraard (1)
 • Schrans (1)
 • Sexbierum (23)
 • Sijbrandaburen (1)
 • Sloten (83)
 • Sneek (214)
 • Sondel (15)
 • Spannum (1)
 • St.Annaparochie (37)
 • St.Jacobi Parochie (31)
 • St.Johannesga (12)
 • St.Nicolaasga (38)
 • Staveren (27)
 • Stavoren (50)
 • Steggerda (2)
 • Steins (1)
 • Stiens (75)
 • Suameer (7)
 • Suawoude (5)
 • Surhuisterveen (27)
 • Surhuizum (1)
 • Susterseel (1)
 • Swichum (2)
 • Ten Boer (1)
 • Terhorne (16)
 • Ternaard (19)
 • Ternaerd (2)
 • Terwispel (1)
 • Terzool (2)
 • Tietjerk (6)
 • Tietjerksteradeel (1)
 • Tijnje (5)
 • Tjerkgaast (4)
 • Tjerkwerd (11)
 • Twijzel (18)
 • Twijzelerheide (4)
 • Tynje (1)
 • Tzum (17)
 • Tzummarum (4)
 • Uitwellingerga (4)
 • Ulrum (1)
 • Ureterp (34)
 • Veenklooster (2)
 • Veenwouden (8)
 • Vegelingsoord (1)
 • Vrouwen Parochie (3)
 • Waaxens (2)
 • Wanswerd (6)
 • Warga (19)
 • Warniahuizen (2)
 • Warns (26)
 • Wartana (4)
 • Wartena (16)
 • Waskemeer (1)
 • Weidum (6)
 • Welsrijp (2)
 • Wergea (1)
 • Wester (2)
 • Westergeest (2)
 • Westernijkerk (3)
 • Westerwijtwerd (1)
 • Westhem (2)
 • Wetzens (1)
 • Wieuwerd (13)
 • Wijckel (12)
 • Wijnaldam (1)
 • Wijnjeterp (23)
 • Wijns (2)
 • Winsum (23)
 • Wirdum (3)
 • Witmarsum (24)
 • Wolvega (11)
 • Wommels (19)
 • Wons (6)
 • Workum (149)
 • Woudsend (16)
 • Wouterswoude (15)
 • Wyckel (7)
 • Zandbulten (2)
 • Zurich (2)
 • Zwaagwesteinde (9)
 • Zwagerveen (5)
 • Zwartewegsend (3)
 • Zweins (1)
 • Alles binnen Friesland
   

  Thema's

 • A.N.W.B.
 • Ambachtsschool
 • Amstel bier
 • Apotheek
 • Armoe
 • Artis
 • Auto
 • Autobus
 • Bakker
 • Bank Boerenleen
 • Bank Rabo
 • Bekend Personen
 • Bevrijding kaarten
 • Bibliotheek
 • Biljart
 • Blinden
 • Bollenveld
 • Bond Zonder Naam
 • Brabants Dorpsleven
 • Brand Bier
 • Brandweer
 • Brommer
 • Café
 • Cafetaria
 • Caltex tank
 • citroën
 • Daf
 • Dieren
 • Dierenpark
 • Dierentuin
 • Diergaarde
 • Draaiorgel
 • Esso tank
 • Fake Flyer
 • Fiets
 • Figuurzagen
 • Fina tank
 • Flimsterren
 • Fotokaart
 • Gelukkig Nieuwjaar
 • Gemeentehuis
 • Gesticht
 • Gevangenis
 • Goede Vrijdag
 • Graf
 • Grens
 • Groeteman
 • Groeten uit
 • H.P.
 • Haven
 • Heineken
 • Helicopter
 • Hema
 • Hofje
 • Hondenkar
 • Hotel
 • Humor
 • IJsboer
 • Jacht
 • Jeep
 • Jeugdherberg
 • Kabouter
 • Kampeerterrein
 • Kasteel
 • Kazerne
 • Kerk art 31
 • Kerk Geref.
 • Kerk N.H.
 • Kerk RK
 • Kerkhof
 • Kinderwagen
 • Klederdracht
 • Klokkenstoel
 • Klooster
 • Koe
 • Korfbal
 • Luchtballonvaart
 • Luchtkussenvoertuig
 • Marechausse
 • Marine
 • Markt
 • Metro
 • Mijn
 • Militarie
 • Missie / Zending
 • Modelvliegtuig
 • Molen Drenthe
 • Molen Friesland
 • Molen Gelderland
 • Molen Groningen
 • Molen Limburg
 • Molen Noord Brabant
 • Molen Noord Holland
 • Molen Overijssel
 • Molen Utrecht
 • Molen Water
 • Molen Zeeland
 • Molen Zuid Holland
 • Mooi Nederland
 • motor
 • Muziek
 • Muziektent
 • Na aanval
 • Nauta
 • Newo
 • Paard en Wagen
 • Paardentram
 • Padvinder
 • Parachut
 • Pension
 • Politie
 • Postkantoor
 • Postzegeltaal
 • Processie
 • Raadhuis
 • reclame
 • Reddingsboot
 • Sanatorium
 • Schaats
 • Schaatsen
 • Schaken
 • Schelpenvisser
 • Schepen
 • Schilder
 • Schip
 • Schipbreuk
 • Schone Was
 • School
 • School Ambacht
 • School BLO
 • School Gymnasium
 • School HBS
 • School Huishoud
 • School Lyceum
 • School met de Bijbel
 • School MTS
 • School Tech
 • School ULO
 • School Winter
 • Scooter
 • shell tank
 • Slager
 • Sluis
 • Solex
 • Speeltuin
 • Sport
 • Sprookjes
 • Sprookjes
 • Stadion
 • Station
 • Step
 • Stoomtram
 • Stoomtrein
 • Synagoge
 • Tennis
 • Tol
 • Tractor
 • Tram
 • Trein
 • Trolly bus
 • Tuinman
 • Tulpkaart
 • Vanuit de Lucht
 • Veerpont
 • Vierdaagse
 • Vissen
 • Vliegtuig
 • Vliegveld
 • Voetbal
 • Volkslied
 • Vuurtoren
 • VW
 • VW bus
 • Wasdag
 • Waterschie
 • Watersnood
 • Watertoren
 • Weeshuis
 • Zegel
 • Zeppelin
 • ZHB
 • Ziekenhuis
 • Zuiderzeewerken
 • Zweefvliegtuig
 • Zwembad